Route:  
 1. Home
 2. Doe mee!
 3. Secties & Commissies

Secties en Commissies


Het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement is een vereniging voor en door leden. In de NNK-secties en -commissies richten leden zich in kleinere groepen op een sector of een specifiek onderwerp. Bekijk hieronder welke groepen er zijn en waar ze zich op richten. Wil je je aansluiten? Neem contact op via het contactformulier en je ontvangt zo snel mogelijk bericht van een van de leden.

Redactieraad


De redactieraad van het NNK houdt zich bezig met de inhoudelijke artikelen op de website. 

Je bent van harte uitgenodigd om een artikel of blog te schrijven!

Criterium voor plaatsing van artikelen op de website is de bruikbaarheid in de praktijk voor de kwaliteitsmanager. Die bruikbaarheid kan bestaan uit na te volgen werkwijzen (recepten) of theorie die aan de alledaagse praktijk gekoppeld is, waardoor beter zicht verkregen wordt op eigen of andermans wijze van werken/denken.

Met de artikelen wil het NNK de leden informeren over relevante ontwikkelingen in het vakgebied. In blogs leggen auteurs vaak de verbinding tussen het vakgebied en de actualiteit. 

Alle artikelen en blogs worden op deze website gepubliceerd bij Artikelen. Bij voldoende aanbod wordt maximaal een keer per jaar een digitale Synaps samengesteld. 

Thema’s

De artikelen op deze website beslaan een breed spectrum van het vakgebied kwaliteitsmanagement.

Daarnaast zoekt de redactie inhoudelijke invulling voor de thema’s zoals vastgesteld door het bestuur:

Thema 1: Circulaire Economie / Duurzaamheid (energietransitie)
Kwaliteitsmanagement m.b.t. zonnepanelen, isolatie, elektrische auto’s/fietsen en overige gerelateerde zaken

Thema 2: Digitale Transformatie & Digitalisering Automatisering
Kwaliteitsmanagement bedrijven per sectie (HBO / Zorg / Data / Food)

Thema 3: Objectives Goals Strategy Measures
Kwaliteitsmanagement bedrijven per sectie (Data, HBO / Zorg / Food / Algemeen)

Thema 4: Predictive Quality inzet Big Data bij klanttevredenheid
Kwaliteitsmanagement bedrijven sectie Data

Heb je kennis en ervaring op een van deze gebieden? Wil je een artikel schrijven over een thema of een ander onderwerp binnen de kwaliteitskunde? Neem contact op met de redactie
 
De redactie bestaat uit:

 • Kees de Vaal
 • Ben van Schijndel
 • Maud Notten
 • Reinier de Jong

We zien je artikel graag tegemoet!

Lees ook de auteursinstructie.

Mail de redactie op redactie@nnk.nl

Programmacommissie


De programmacommissie kwaliteitsmanagement organiseert circa zeven keer per jaar een themasessie over een actueel, verdiepend en interessant onderwerp binnen het vakgebied kwaliteitsmanagement. Deze lezingen of workshops zijn vrij toegankelijk voor alle NNK-leden.

De programmacommissie volgt de ontwikkelingen in het vakgebied en is voortdurend op zoek naar mogelijke onderwerpen en sprekers voor de themasessies.

De avond wordt geëvalueerd door de aanwezigen via een korte enquête. De programmacommissie gebruikt deze feedback voor het verder optimaliseren van toekomstige themasessies.

Commissieleden

 • Jan Willem Jansma (voorzitter)
 • Ruud Hornstra
 • Denhard de Smit

Neem contact op met de Programmacommissie kwaliteitsmanagement.

Ga naar Agenda >>

NNK Sectie Food


De Food Sectie is in 2007 geïnitieerd door Cees Beek (destijds Douwe Egberts) en Frank Bombeeck (Kraft/Heinz). Het doel van de sectie is om op een interactieve manier praktische kennis over kwaliteitsmanagement te delen.

De Food Sectie bestaat naast een werkgroep ook een intervisiegroep. Toetreden tot de Food Commissie is beperkt en kan uitsluitend op uitnodiging.

De Food Commissie fungeert ook als programmacommissie voor de themabijeenkomsten van de Food Sectie die toegankelijk zijn voor alle NNK-leden.

Neem contact op met de Sectie Food.

Ga naar de Agenda >>

NNK Platform hbo


Het doel van het NNK Platform hbo is de professionalisering van kwaliteitszorg en kwaliteitsmedewerkers in het hbo. Het Platform wisselt kennis en praktijkervaringen uit over relevante en actuele ontwikkelingen op het gebied van kwaliteitszorg onderwijs en (praktijkgericht) onderzoek in het HO.

Het Platform hbo organiseert vijf bijeenkomsten per jaar. Hierin komen kennis, ervaringen, onderzoeken, trends en ontwikkelingen binnen de kwaliteitszorg en accreditatie in het hbo aan de orde. Om de blik breed te kunnen houden geven andere sectoren ook input aan onze bijeenkomsten. Daarom ontmoeten we op onze bijeenkomsten graag de kwaliteitsmedewerkers/-functionarissen van zowel het hbo als overige sectoren.

Het NNK Platform hbo is ook dé plek om te netwerken.

Samenstelling

Het NNK mag ca. 25 hogescholen en andere instellingen voor onderwijs tot haar bedrijfsleden rekenen. Daarnaast zijn er veel NNK-leden die op persoonlijke titel de bijeenkomsten van het NNK Platform hbo bezoeken.

Agendacommissie

De activiteiten worden gecoördineerd door de agendacommissie van het platform. Deze commissie bestaat uit:

 • Paul Nieuwenhuis, voorzitter, Saxion Hogeschool
 • Eltjo Bazen, secretaris, Hogeschool Utrecht
 • Frits Kamps, Zuyd Hogeschool
 • Gea van Zutven, Fontys Hogescholen
 • Saar Wisman, Hogeschool Windesheim
 • Désirée Meijer, Schouten & Nelissen University of Applied Sciences
 • Els Grooten, Hogeschool van Hall Larenstein Leeuwarden

Neem contact op met het Platform hbo.

Ga naar de Agenda >>

NNK Sectie Zorg


De Sectie Zorg heeft als doel de ontwikkeling van kwaliteitsprofessionals in de zorg te stimuleren. Op die manier willen wij bijdragen aan de kwaliteit van zorg in Nederland. 

Tijdens bijeenkomsten worden kennis en praktijkervaringen over actuele ontwikkelingen uitgewisseld. Ook worden ervaringen gedeeld, (innovatieve) ontwikkelingen gevolgd en is er aandacht voor competenties en rollen van de kwaliteitsprofessional in de zorg. We bespreken de toegevoegde waarde van de kwaliteitsprofessional in het dynamische veld van de zorg. 

De doelgroep bestaat uit kwaliteitsprofessionals en managers in de zorg. Het is een platform om kwaliteitsprofessionals in de zorg met elkaar te verbinden, te netwerken en te leren van elkaar. 

De sectie Kwaliteit in Zorg bestaat uit Cathy Snel, Carien Eijkman en Bea Bouman. Zij zijn op zoek naar collega’s die samen deze sectie vorm gaan geven.

Heb je belangstelling om mee te doen? Van harte welkom! Samen maken we dit netwerk succesvol! 

Neem contact op met de Sectie Zorg.

Ga naar Agenda >>

 

NNK Sectie Data en Kwaliteit


In het voorjaar van 2018 is de Sectie Data en Kwaliteit van start gegaan. Naar aanleiding van het Wintercamp 2018 bleek er een groeiende belangstelling te bestaan voor de combinatie van het gebruik van data in organisaties en binnen de samenleving en de rol van de kwaliteitskundige daarin.

Er is altijd grote verbondenheid geweest tussen data en kwaliteit. Statistische procesbeheersing is een duidelijke vorm daarvan. Het gedachtengoed van Deming is doordrenkt met de waarde van het gebruik van data binnen de kwaliteitskundige context.

Vandaag de dag groeit de toename van het gebruik van data exponentieel. De centrale vraag binnen de sectie is: ‘Hoe ontwikkelt de kwaliteitskunde zich als vakgebied en de kwaliteitsfunctionaris als vakmens binnen de context van deze exponentiële groei?’

Missie

De sectie Data en Kwaliteit wil de ontwikkeling en het gebruik van data en de bijdrage daarvan aan het leveren van kwaliteit voortdurend aanjagen, verbeteren en verbinden als belangrijk onderdeel van het vak kwaliteitsmanagement, waarbij deze sectie zich specifiek richt op de relatie van het vak met data, het gebruik van data en datagebruik in een snel veranderende omgeving.

Visie

Een groeiende beweging die het gebruik van data om integraal de kwaliteit van zorg- , dienstverlening- producten en klantervaringen ontwikkelt en verspreidt in o.a. netwerken van kwaliteitsprofessionals die de vaardigheden in huis hebben om data te gebruiken ter bevordering van de kwaliteit van de/hun eigen organisatie.

Onderwerpen

De sectie buigt zich over verschillende onderwerpen die op het raakvlak van data en kwaliteitsmanagement een rol spelen (of zouden moeten spelen), zoals:

 • data-analyse
 • big data toepassingen
 • algoritmen en deep learning
 • dashboards
 • data storytelling
 • visualisatie en grafische vormgeving
 • democratisering van de informatie – toepassingen op de werkvloer
 • juridische en ethische aspecten
 • Quality 4.0
 • succesverhalen van toepassingen van bovenstaande onderwerpen

Quality 4.0 is een initiatief ontstaan bij de American Society for Quality (ASQ), die ook vormgeeft aan de vraag zoals de sectie deze zich ook heeft gesteld.

Binnen de sectie verzamelen we informatie, brengen dat samen, vormen daar een oordeel over en willen dat in passende vorm aan de kwaliteitsgemeenschap aanbieden.

Neem contact op met de leden van de Sectie Data en Kwaliteit:

Arend Oosterhoorn, aoosterhoorn@oosterhoornadvies.nl

Kees de Vaal, kees.de.vaal@gmail.com

Ben de Backker, ben.debackker@atos.net

Bert Dekker, dekker.b@hsleiden.nl

Jan Waas, qualisisophica@gmail.com

Ga naar de Agenda >>

NNK Sectie Nieuw Organiseren


Nieuw organiseren betekent samen op weg gaan naar andere vormen van organiseren en samenwerken: elkaar vertrouwen, samen verantwoordelijkheid nemen en je verbinden aan anderen. Dat leidt tot organisaties waar mensen zelf nadenken in plaats van zich te laten leiden. Daardoor verandert ook de rol van ‘leidinggevende’ die soms overbodig wordt omdat professionals eigenaarschap nemen op leveren en leren.

Leden van deze sectie

Ouke Pijl - werkzaam in het hbo, zelfstandig adviseur voor bedrijfsvoering en kwaliteitsmanagement bij Kwaliteit.pro

Jan de Jonge - medeoprichter en partner van Nieuworganiseren.nl

Meer weten of een bijdrage leveren?

Benader Ouke Pijl of Jan de Jonge rechtstreeks (zie links) of neem langs deze weg Contact op.

Ga naar de Agenda >>

Dutch Academy for Quality


De Dutch Academy for Quality (DAQ) is een stichting die nauw verbonden is aan het NNK. Deelnemers aan de stichting zijn hoogleraren, lectoren en anderen die hun sporen verdiend hebben op het vakgebied van kwaliteitsmanagement in brede zin.

De DAQ is in 2007 ontstaan als voortzetting van de Wetenschappelijke Raad van het NNK. Er zijn maximaal 20 deelnemers. Het bestuur bestaat uit leden van het NNK-bestuur, aangevuld met DAQ-deelnemers die ook lid zijn van de International Academy for Quality.

Activiteiten

De DAQ organiseert diverse activiteiten voor NNK-leden en andere belangstellenden. In januari vindt het jaarlijkse Wintercamp plaats, waaraan naast DAQ-deelnemers ook leden van NNK en andere genodigden deelnemen. Tijdens een driedaags verblijf, ergens in Nederland, wordt diepgaand een thema behandeld.

NNK organiseert regelmatig de Onderzoeksprijs Kwaliteitsmanagement. De DAQ stelt de jury samen die de genomineerden selecteert en uiteindelijk de winnaar(s) aanwijst.

Bestuur

Het bestuur van de St. DAQ wordt gevormd door Prof.dr.ing. Teun Hardjono, voorzitter (lid van International Academy for Quality en emeritus hoogleraar Kwaliteitsmanagement en Certificatie aan de Erasmus Universiteit Rotterdam) en ir. Kees de Vaal, secretaris. 

Neem contact op met de DAQ

Ga naar de Agenda >>
Deel dit via