Route:  
  1. Home

Kwaliteit en kwaliteitscultuur in tijden van verandering 1/4

Locatie:
Webinar-reeks NNK, platform HBO
Datum:
Dinsdag 19 mei 2020
Aanvang:
15:00 uur
Einde:
15:45 uur

Webinar-reeks NNK, platform HBO 1/4

De Corona-maatregelen leiden tot veranderingen in werkwijzen, zo ook bij het Platform HBO van het NNK. In plaats van een middagbijeenkomst bieden we een webinar-reeks van vier bijeenkomsten

We leven in een tijdperk dat vaak getypeerd wordt met continue verandering. De innovatiethema’s in het hoger (beroeps)onderwijs betreffen alle facetten: de maatschappelijke opdracht om aandacht te schenken aan de SDG’s, 21th century skills, student centred learning en authentieke leeromgevingen. En door de Corona-crisis krijgt online leren en toetsen een nieuwe betekenis.

Wat betekent continue innovatie voor (onze visie op) kwaliteit van het onderwijs? Wat vraagt dit aan eigenaarschap en handelingsvermogen van docenten, van teams maar ook van de andere stakeholders, onze studenten en werkveldpartners? Hoe beïnvloedt dit ons handelen en de opvattingen en waarden die hieraan ten grondslag liggen, onze kwaliteitscultuur? En wat betekent dit voor ons kwaliteitsmanagers?

We belichten deze vraagstukken vanuit drie invalshoeken waarna het vierde webinar een panelgesprek zal zijn. Bij elk webinar is er een gespreksleider en deelnemers kunnen via een chatfunctie vragen of reacties inbrengen. Aanmelding vindt plaats per webinar waarna u een dag voorafgaand aan het webinar de link voor deelname via mail ontvangt.

Webinar 1: Dr. Anneke Luijten-Lub, lid bestuur NVAO,

De NVAO schreef bij haar benoeming in oktober 2019: “Anneke Luijten komt rechtstreeks uit de praktijk van het hoger onderwijs en heeft een duidelijke visie op de komende ontwikkelingen in ons veld. Er ontstaan nieuwe vormen van onderwijs en universiteiten en hogescholen verrichten grote inspanningen om de kwaliteit van hun opleidingen op een hoger plan te brengen. De NVAO wil hen op dit punt met het kwaliteitszorgstelsel en de vernieuwing daarvan van harte stimuleren en Anneke Luijten kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.” In de inleiding zal zij haar visie op de vraagstukken geven en haar ervaringen bij hogescholen en bij de NVAO aan elkaar verbinden.

Datum en tijd: dinsdag 19 mei, 15.00-15.45 uur.

Dit webinar maakt deel uit van een reeks van het NNK platform HBO over “Kwaliteit en kwaliteitscultuur in tijden van verandering”

Webinar 2: Mr. Ruud Stassen, directeur Instituut Nederlandse Kwaliteit (INK)

In oktober 2019 is een volledig vernieuwd model van het European Foundation for Quality Management (EFQM) gepresenteerd. Het biedt een handvat voor organisaties om een cultuur te ontwikkelen gericht op verbetering én innovatie. Een organisatie onderkent daarbij dat het onderdeel is van een groter en complex ecosysteem waarin het belangrijk is om samen te werken en kansen voor leren en ontwikkelen te maximaliseren. Het EFQM model is doorontwikkeld van een assessment instrument, naar een flexibel kader en methoden die ondersteunend zijn bij verandering en transformaties waar de organisaties heden ten dage voor staan.  Ruud Stassen zal vanuit zijn ervaringen bij de ontwikkeling van het vernieuwde model de vraagstukken rond innovatie en kwaliteitscultuur belichten en meedenken over wat deze benadering hogescholen kan bieden.

Datum en tijd: maandag 25 of donderdag 28 mei, 15.00-15.45 uur.

Webinar 3. Dr. Frans de Vijlder, Lector Goed Bestuur en Innovatiedynamiek in Maatschappelijke Organisaties, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN)

De filosofie van Frans’ lectoraat is dat organisaties in het publieke domein bloot staan aan een permanente druk om beter te presteren, dus te innoveren. Vanuit zijn visie dat HO-instellingen een eigenstandige kracht zijn in de innovatie van de samenleving en in de werkvelden waarvoor wordt opgeleid, pleit hij voor betrokkenheid van het HO in een intensieve dialoog over de professionals van de toekomst die we opleiden. Bij het organiseren van de ‘innovatiedynamiek’ binnen HO-instellingen spelen kenniscirculatie en vorming van professionele netwerken op diverse niveaus een essentiële rol. Het organiseren en faciliteren ervan is uiteindelijk altijd een kwestie van goed bestuur. Frans de Vijlder belicht de vraagstukken vanuit zijn expertise en vanuit zijn ervaringen bij hogescholen, onder andere als lid van ITK-panels.

Datum en tijd: dinsdag 2 juni, 15.00-15.45 uur.

Webinar 4. Panelgesprek

Dialoog over wat de inzichten uit de drie webinars kunnen betekenen voor hogescholen. Hoe innoverend vermogen en kwaliteitscultuur zich tot elkaar verhouden, waar het schuurt, waaraan je herkent dat vernieuwen en verbeteren goed op elkaar zijn afgestemd of in balans zijn. Wat is dan de betekenis van bijvoorbeeld de Instellingstoets Kwaliteitszorg (ITK), waarin wordt beoordeeld in hoeverre het kwaliteitszorgsysteem en de daarbij horende werkwijzen robuust zijn en of binnen de instelling sprake is van een duurzame kwaliteitscultuur?

Aan het panelgesprek nemen Anneke Luijten, Ruud Stassen en Frans de Vijlder deel.

Datum en tijd: donderdag 4 juni, 15.00-16.00 uur.

 

Deel dit via